Skole og SFO

Trivsel i Huset Gummerup - skolen

Retningslinjer for trivsel

Hvad gør vi for at fremme trivslen?

HUSET Gummerup er et sted, hvor der arbejdes med fysisk, psykisk og social trivsel. Trivsel fremmes gennem fokus på faglige og sociale relationer. Vi har regler for samvær, som giver anvisninger på, hvilke forventninger vi har til hinanden og det sociale fællesskab. Vi ønsker trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.Trivsel er et fælles ansvar, hvor personale, forældre, børn og skole samarbejder.

Vores konkrete trivsels-tiltag:

Trivsels-årsplan i klassen:
Klassens lærere udarbejder en trivselsårsplan. En plan for hvordan der i løbet af året arbejdes med trivsel i klassen. I trivselsårsplanen beskrives det, hvilket trivselsområde der lægges specielt fokus på i det kommende skoleår. Trivselsårsplanen præsenteres for eleverne umiddelbart efter sommerferien og for forældrene på det første forældremøde efter sommerferien. Det forventes, at forældrene tager aktiv del i at skabe en god trivsel i klassen.

Klasseregler:
I klasserne udarbejdes klasseregler for den enkelte klasses samarbejde, faglige arbejdsrutiner og det sociale samvær.

Klassemøder:
Der afholdes i løbet af året regelmæssige klassemøder, hvor alle elever bliver hørt i forhold til trivslen i klassen.

Retningslinjer for brug af digitale medier:
I starten af skoleåret laver klasserne retningslinjer i forhold til brug af digitale medier. Disse retningslinjer præsenteres til skoleårets første forældremøde, sådan at forældrene har mulighed for at komme med kommentarer dertil.

Trivselsdag:
HUSET afholder hvert år en trivselsdag 1. fredag i marts, hvor klasserne er sammen med deres venskabsklasser. Der laves forskellige aktiviteter omkring trivsel i løbet af dagen. Et udvalg bestående af lærere står for planlægningen. Der laves en liste over materialer, fysiske og digitale til brug bl.a. på trivselsdagen. Forløbene kan fortsætte efter trivselsdagen eller på anden måde have forbindelse til trivselsdagen. Dagen kan også bruges til at lave den årlig trivselsundersøgelse. Dagen indgår i trivselsårsplanen.

Trivselsundersøgelse:
Hvert år afholdes en national trivselsundersøgelse blandt skolens elever. Personalet og ledelsen evaluerer på resultatet og evt. tiltag iværksættes. Skolebestyrelsen orienteres om resultatet.

Pædagogisk læringscenter:
I det daglige samvær med eleverne har lærere og pædagoger fokus på både den enkelte elevs og fællesskabets faglige og sociale trivsel, og der sættes tiltag i gang, hvis et barn eller et fællesskab synes ude af trivsel. Skolens Pædagogiske læringscenter (PLC) inddrages efter behov i indsatsen. Forældrene inddrages i indsatsen. 

Venskabsklasser og arrangementer på tværs af HUSET:
HUSET arbejder med venskabsklasser for også at udvikle trivslen på tværs af årgange. Flere gange i løbet af året mødes venskabsklasserne til forskellige aktiviteter.

Lejrskoler:
HUSET afholder hvert forår lejrskole på Torø for de ældste årgange i børnehaven og hele
skolen. Her udvikles de faglige og især de sociale fællesskaber, også på tværs af årgange.
Derudover er der lejrskole for 4. og 6. klasse.

Elevråd:
Skolens elevråd består af medlemmer fra 1.- 6. klassetrin. Her arbejdes blandt andet aktivt med den aktuelle trivsel på tværs af klasserne. Elevrådet deltager i planlægningen af trivselsdagen.

Forældreråd:
Klasserepræsentanter valgt i forældregruppen planlægger og afvikler sociale arrangementer med henblik på at fremme det sociale fællesskab. Trivsel er et fælles ansvar, derfor er det vigtigt, at forældrene bakker op om både sociale arrangementer og forældresamarbejde. Og samtidig er det vigtigt, at man respekterer de forældre, som ikke har overskud, og som evt. har brug for en hånd i forhold til, at de/barnet kan deltage i de sociale arrangementer.

Forældreforeningen:
Forældreforeningen i HUSET afholder i samarbejde med personalet Sommerfest. En skolefest for Husets personale, børn, forældre, bedsteforældre og folk fra lokalsamfundet.
Forældreforeningen afholder, samt deltager aktivt ved arrangementer i HUSET for at
fremme den sociale trivsel og fællesskabsfølelsen for hele HUSET. Det gavner børns fællesskabsfølelse af forældrene fungerer godt sammen.

(se også trivsel – en antimobbestrategi)